دسته: انگیزه ای برای انجام تراکنش های شبکه، ثبت ضمانت و امنیت