دسته: آیا داده‌ها باید توسط یک نهاد مرکزی کنترل شود؟